Worm Gear

  • Worm Gear

    Worm Gear

    შეფასებული სიჩქარის კოეფიციენტი შეიძლება აკმაყოფილებდეს სხვადასხვა სტანდარტების შეყვანის ბრუნვას
    ზომა: DN 50~DN 1200

    IP კურსი: IP 67